< Terug naar hoofdpagina

Privacy Verklaring Mijnbasisregistratie.nl

Mijnbasisregistratie.nl, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 66962277 (hierna: Mijnbasisregistratie.nl), verwerkt gegevens in lijn met Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door in te stemmen met deze privacy verklaring, geeft Wederpartij toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens.

Websitegegevens

Mijnbasisregistratie.nl kan cookies verzamelen teneinde de website goed te laten werken en statistieken bij te houden ten behoeve van marketingdoeleinden. Cookies en andere websitegegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Via de website kan een cookie geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Mijnbasisregistratie.nl gebruikt deze dienst voor marketingdoeleinden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Persoonsgegevens en beeldmateriaal

Persoonsgegevens die in het kader van een overeenkomst of andere rechtsbetrekking worden verzameld bij Wederpartij, kunnen deel uitmaken van het adviesrapport. Gegevens worden bewaard voor identificatie, uitvoering van de metingen, opmaken van het adviesrapport, inschrijving van wijzigingen bij de gemeente, declaratie en facturatie, relatiebeheer, kwaliteitscontrole, bedrijfsvoering, wettelijke verplichtingen en/of afwikkeling van klachten. Persoonsgegevens die Mijnbasisregistratie kan verzamelen zijn; naam, adres, e-mail adres, gegevens over het huis en telefoonnummer. Niet verstrekken van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat Mijnbasisregistratie.nl de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

ISR behandeld persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. Persoonsgegevens die Mijnbasisregistratie.nl verwerkt worden bewaard op de server van Mijnbasisregistratie.nl waar passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerking. Mijnbasisregistratie.nl bewaart een persoonsgegevens twee jaren nadat de opdracht is geëindigd met het oog op implicaties voor de langere termijn en is gerechtigd uw gegevens na afloop zorgvuldig te vernietigen. Mijnbasisregistratie.nl kan samenwerken met derde partijen ten behoeve van marketing of administratieve doeleinden. Wederpartij stemt ermee in dat persoonsgegevens hiervoor mogen worden gebruikt op basis van een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Toestemming en overige rechten

Door akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring geeft wederpartij toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens. Wederpartij heeft te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken, danwel het recht op inzage, vergetelheid, beperking persoonsgegevens, rectificatie en aanvulling, bezwaar en/of dataportabiliteit in te roepen. Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar info@mijnbasisregistratie.nl Mijnbasisregistratie.nl zal ervoor zorgdragen dat het verzoek binnen vijf werkdagen wordt behandeld. Wederpartij is gerechtigd een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien zij dit noodzakelijk acht.

© Mijnbasisregistratie. KvK-nummer: 66962277