< Terug naar hoofdpagina

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Mijnbasisregistratie.nl is een online platform die op professionele wijze zorgt voor registratie van de juiste gegevens aangaande jouw woning. Mijnbasisregistratie.nl is statutair gevestigd in Bodegraven en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66962277 (hierna: Mijnbasisregistratie.nl).

1.2 De Algemene Voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen- en opdrachten van en overeenkomsten- en rechtsbetrekkingen met Mijnbasisregistratie.nl met een Wederpartij (hierna: Wederpartij). Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 2 – Offertes, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Mijnbasisregistratie brengt offertes uit en sluit overeenkomsten op basis van de door Wederpartij verstrekte informatie. Overeenkomsten en/of opdrachten komen tot stand op het moment dat Mijnbasisregistratie.nl de offerte en/of overeenkomst ondertekend retour heeft ontvangen en/of de online aanvraag heeft bevestigd per mail.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden en/of in de offerte nietig zijn of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de offerte onverminderd van toepassing. Mijnbasisregistratie.nl en Wederpartij worden geacht ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen overeen te zijn gekomen, die de oorspronkelijke bepalingen naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 3 – Uitvoering

3.1 Mijnbasisregistratie.nl werkt op basis van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Mijnbasisregistratie.nl zal zich naar beste kunnen inspannen om een opdracht of overeenkomst met uiterste zorgvuldigheid uit te voeren.

3.2 Mijnbasisregistratie.nl mag de werkzaamheden opschorten indien Wederpartij niet tijdig alle gegevens en bescheiden ter beschikking stelt welke redelijkerwijze van belang kunnen zijn in verband met uitvoering van de werkzaamheden. Mijnbasisregistratie.nl gaat uit van juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens en bescheiden door Wederpartij. In geval informatie niet juist of onvolledig blijkt, zijn de gevolgen, additionele kosten en/of eventuele schade voor rekening van Wederpartij.

3.3 Aan de gratis check voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend. Deze dient slechts ter indicatie voor verdere werkzaamheden.

3.4 De overeenkomst mag worden uitgevoerd door een derde partij die in opdracht voor Mijnbasisregistratie.nl opdrachten uitvoert. Mijnbasisregistratie.nl is niet verplicht om hiertoe toestemming te vragen. Mijnbasisregistratie.nl draagt zorg voor zorgvuldigheid in haar keuze voor derde partijen die opdrachten uitvoeren. Derde partijen werken onder dezelfde voorwaarden als Mijnbasisregistratie.nl. Mijnbasisregistratie.nl is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derde partijen.

Artikel 4 – Tarieven en facturatie

4.1 Tenzij in de offerte of overeenkomst anders is overeengekomen, zijn de tarieven exclusief BTW.

4.2 Indien meer of andere werkzaamheden benodigd zijn dan aangegeven in offerte of overeenkomst, dan zal Mijnbasisregistratie.nl de Wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen tezamen met een raming van de verwachte meerkosten voor zover mogelijk.

4.3 Mijnbasisregistratie behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 8% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst tussen Mijnbasisregistratie.nl en Wederpartij, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen.Mijnbasisregistratie.nl is daarnaast gerechtigd de tarieven jaarlijks te indexeren aan de hand van de CBS-CPI gegevens voor inflatie.

4.4 Op basis van de offerte en/of overeenkomst stuurt Mijnbasisregistratie.nl een factuur, deze door Mijnbasisregistratie.nl ingediende factuur binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de factuur te voldoen en is vanaf de eenendertigste dag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Bezwaren ten aanzien van facturen dienen schriftelijk binnen deze betaaltermijn bij Mijnbasisregistratie.nl te worden ingediend. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

4.5 Betalingen dienen voorafgaand aan de werkzaamheden te worden voldaan en dienen te geschieden in EURO door middel van overmaking ten gunste van een door Mijnbasisregistratie.nl aan te wijzen bankrekening.

4.6 Mijnbasisregistratie.nl is gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten wanneer een factuur niet binnen de betreffende betalingstermijn is voldaan. Mijnbasisregistratie.nl is daarnaast bevoegd een voorschot op een factuur te verlangen van Wederpartij indien Mijnbasisregistratie.nl dit noodzakelijk acht, of een opdracht te annuleren wanneer zij op redelijke grond voorziet dat betaling uit zal blijven.

4.7 Indien de overeenkomst is tussen meer partijen is gesloten, zijn alle partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de facturen. Uitsluitend Wederpartij kan aan Mijnbasisregistratie.nl bevrijdend betalen. Betalingen aan haar medewerker(s) of door haar ingeschakelde derden, van welke aard of in welke vorm ook, zijn niet toegestaan en ontslaan de Wederpartij niet van haar betalingsverplichting ten opzichte van Mijnbasisregistratie.nl. Evenmin kunnen zij grond zijn voor een beroep op verrekening.

Artikel 5 – WOZ

5.1 Mijnbasisregistratie.nl gaat in de uitvoering van haar werkzaamheden uit van de Wet WOZ, Wet BAG en de meetinstructies die gepubliceerd worden door de waarderingskamer. Er wordt in deze meetinstructies aangesloten bij het Bouwbesluit. De NEN2580 wordt partieel gevolgd. Afwijkend van de NEN2580 is de verdeling in inpandig gebruiksoppervlakte in twee categorieën, namelijk ‘wonen’ en ‘overige’ en het uitgangspunt van metingen van oppervlakte inclusief dragende binnenwanden.

Artikel 6 – Woninggegevens en adviesrapport

6.1 Het adviesrapport omtrent de basisregistratie betreft een advies wat op de datum van afgifte geldig is.

6.2 Bij levering van het adviesrapport en/of aanpassing van de gegevens bij de Gemeente draagt Mijnbasisregistratie.nl de verantwoordelijkheid van de gegevens over aan de Wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen.

6.3 Wederpartij is zich er van bewust en accepteert dat wanneer er nieuwe (significante) wijzigingen aan de woning worden gedaan, het de verantwoordelijkheid is van Wederpartij om te onderzoeken of dit binnen de normen van de WOZ kan. Mijnbasisregistratie.nl kan dit onderzoek faciliteren op verzoek van de wederpartij, maar is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gevolgen, additionele kosten en/of eventuele schade ten gevolge van het toevoegen van nieuwe informatie.

6.4 Gedane wijzigingen aan woningen door de Wederpartij na afgifte van het advies, ontslaan Mijnbasisregistratie.nl van iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van het advies, tenzij Wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van Mijnbasisregistratie.nl.

Artikel 7 – Data

7.1 Wederpartij geeft Mijnbasisregistratie.nl toestemming tot het onderzoek en gebruik van alle data van de woning om een correcte adviesrapport te kunnen garanderen.

7.2 Mijnbasisregistratie.nl gebruikt de data van de woning uitsluitend voor het adviesrapport, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 –Beëindiging

8.1 De opdracht en/of overeenkomst met Mijnbasisregistratie.nl eindigt van rechtswege na uitgifte van het adviesrapport en/of inschrijving en/of aanpassing van de gegevens bij de gemeente.

8.2 Indien Wederpartij de offerte, overeenkomst en/of opdracht geheel of gedeeltelijk vroegtijdig annuleert, is zij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten en/of geleden (indirecte) schade en/of winstderving te vergoeden aan Mijnbasisregistratie.nl.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid van Mijnbasisregistratie.nl is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Mijnbasisregistratie.nl is niet aansprakelijk voor fouten in het adviesrapport door aangeleverde onjuiste informatie.

9.3 Indien Mijnbasisregistratie.nl aansprakelijk wordt geacht voor schade van de Wederpartij, dan is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat onder een eventuele aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar van Mijnbasisregistratie.nl wordt erkend en uitbetaald, vermeerderd met het (eventuele) eigen risico van Mijnbasisregistratie.nl onder die verzekering. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

9.4 Indien onder een aansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Mijnbasisregistratie.nl altijd beperkt tot een bedrag van de factuurwaarde.

9.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval schade te wijten is aan opzet of grove schuld van partijen.

9.6 In het geval dat Mijnbasisregistratie.nl aansprakelijk is voor eventuele schade veroorzaakt door een gebrek in het adviesrapport, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert

9.7 Eventuele vorderingen uit hoofde van schadevergoeding dienen door de Wederpartij uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan aan Mijnbasisregistratie.nl te worden gemeld, bij gebreke waarvan de vordering jegens Mijnbasisregistratie.nl vervalt.

9.8 Partijen treffen alle maatregelen die in redelijkheid van hen verwacht mogen worden teneinde schade te voorkomen dan wel te beperken.

9.9 De bepalingen van dit artikel gelden ook ten gunste van het personeel van Mijnbasisregistratie.nl en de hulppersonen/derden die door Mijnbasisregistratie.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 10 – Overige bepalingen

10.1 Wederpartij erkent, maakt geen aanspraak op en respecteert de intellectuele eigendomsrechten van Mijnbasisregistratie.nl.

10.2 Wederpartij is verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie van Mijnbasisregistratie.nl waarmee Wederpartij in aanraking komt.

10.3 Mijnbasisregistratie.nl houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Wederpartij dient zich te houden aan Algemene Verordening Gegevensbescherming en geeft inzage in het beleid aangaande persoonsgegevens aan Mijnbasisregistratie.nl indien zij dit verlangt.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Indien er klachten ontstaan over de dienstverlening van Mijnbasisregistratie.nl, wordt Wederpartij verzocht om contact op te nemen om samen in overleg tot een oplossing naar tevredenheid te komen.

11.2 Indien de klachten niet in overleg kunnen worden opgelost, dient de klacht binnen vijf (5) werkdagen nadat de klacht is ontstaan en/of over de klacht is gesproken schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Mijnbasisregistratie.nl. Mijnbasisregistratie.nl zal binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven aan Wederpartij. Indien een klacht voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Mijnbasisregistratie.nl binnen veertien dagen een indicatie geven van de verwachtte termijn waarbinnen Wederpartij een inhoudelijke reactie mag verwachten.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Op alle met Mijnbasisregistratie.nl gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

© Mijnbasisregistratie. KvK-nummer: 66962277